úvod      kontakt     servis      novinky       podrobné prospekty     metody sváření      Telwin        

vysvětlivky
listování
elektrody
TIG/WIG
MIG/MAG
bodování
pls.řezání

zatížení DZ
třída IP
inverter
synergic
proudy
PULS
AC/DC
Bi-Level
ARC Force
 
  

Svařování obalenou elektrodou je nejznámější způsob svařování elektrickým obloukem. Svařovat je možné ve všech polohách. Svařování je pracné a pomalé, sváry je nutné napojovat a čistit. Předností tohoto způsobu svařování je možnost svařovat mnoho typů kovů a velká mobilita moderních svařovacích zdrojů. Proto se svařování obalenou elektrodou používá především pro montážní a údržbářské práce s častou změnou pracoviště. Pro svařování se používají dva typy svářeček.

Svařovací transformátory jsou jednoduché zdroje, které se používají pro kutilské práce. Svařovací proud je střídavý. Tím je omezeno použití některých typů elektrod a obtížně se provádějí sváry v polohách.
Svařovací usměrňovače jsou zdroje stejnosměrného proudu. Používají se pro profesionální svařování všemi typy obalených elektrod ve všech polohách. Usměrňovače je možné používat i pro svařování metodou TIG DC. (Neodtavující se wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře argonu).

Obalených elektrod je mnoho druhů. Liší se obalem (bazický, rutilový,..) a materiálem. To umožňuje svařovat různé typy kovů, konstrukční oceli, nerez oceli, litinu, hliník a další kovy. Polaritu zapojení kabelů určuje typ použité elektrody. Hodnota svařovacího proudu je dána typem a průměrem elektrody, sílou materiálu a typem sváru. Orientační hodnoty jsou uvedeny na obalu elektrod. Běžné typy elektrod jsou:

Rutilové elektrody např. E-R 117 (pro střídavý i stejnosměrný proud) jsou vhodné pro svařování slabých ocelových plechů a profilů ve vodorovné poloze. Dobře se s nimi stehuje, protože se velmi snadno zapalují a nejsou náchylné k lepení. Elektrodou je možné, se během svařování dotýkat materiálu, což ocení především začátečníci. Sváry jsou ploché s hladkým povrchem, struska většinou odpadne sama.
Bazické elektrody např. E-B 121 (pro stejnosměrný proud) jsou vhodné pro svařování běžných ocelí. Umožňují svářet ve všech polohách, ve vodorovné, svislé a nad hlavou. Při zapalování oblouku jsou náchylnější k přilepení. Sváry mají větší průvar, dobrou kresbu, struska se musí většinou čistit sekáčem.
Specielní elektrody jsou pro svařování nerezových ocelí, různých typů litiny, hliníku, pro svařování nesourodých materiálů, pro navařování ostří nástrojů a pod. Elektrody složením odpovídají svařovanému materiálu. Pro správný výběr elektrody je nutné znát složení materiálu a požadované vlastnosti sváru.

Invertní zdroje jsou moderní, malé, ale velmi výkonné svařovací zdroje ve kterých je využívána pro řízení a transformaci proudu moderní elektronika. Invertní systém transformace svařovacího proudu (vysokofrekvenční střídač) a jeho řízení je možné zjednodušeně popsat takto: Napájecí napětí se nejprve usměrní, usměrněné napětí střídač změní na střídavé, obdélníkového průběhu s vysokou frekvencí. Toto napětí se transformuje, usměrní, odfiltruje a je připraveno pro svařování. Řízení zdroje (u některých typů) kontroluje na výstupu charakteristiku a hodnotu proudu a porovnává s požadovaným (ideálním) stavem. Při každé změně průtoku výstupního proudu, nebo vstupního napětí řízení koriguje hodnoty přímo na střídači. Tím je zajištěn mimořádně stabilní svařovací proud, na který nemají vliv ani výkyvy napájecího napětí. Současné invertní svářečky bývají vybaveny třemi automatickými funkcemi které velmi usnadňují páci.

HOT  START  schopnost svařovacího zdroje zvýšit při zapalování obalené elektrody krátkodobě velikost svařovacího proudu pro snadné zapálení oblouku. Funkce je většinou automatická.

ARC  FORCE  schopnost svařovacího zdroje měnit automaticky podle potřeby v průběhu svařování intenzitu a charakteristiku svařovacího proudu. V praxi to znamená, že je například téměř nemožné "přilepit" během sváření elektrodu k materiálu. Zdroj neustále kontroluje hodnotu proudu a při pohasínání oblouku okamžitě zvyší průtok proudu. Tak je zaručeno stabilní hoření oblouku například při provádění svárů ve svislé poloze, nebo nad hlavou i u méně zkušeného svářeče.

ANTI  STICK  schopnost řízení svařovacího zdroje automaticky vypnout a zapnout průtok svařovacího proudu při zkratu svařovacích kabelů, nebo přilepení elektrody, aby zůstala studená.Svařování metodou TIG je ruční svařování kovů wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře argonu. Používá se pro náročné sváry a svařování obtížně svařitelných kovů. Oblouk zapálený škrtnutím, nebo vysokou frekvencí hoří mezi netavící se wolframovou elektrodou a materiálem. Je chráněn proudem argonu. Do tavné lázně, se přídavný materiál (drát) přidává ručně podle potřeby. To umožňuje provedení precizních svárů ve všech polohách i na komplikovaných svařencích při výrobě, montážních a údržbářských pracích. Metoda TIG se používá také při automatizovaném svařování, například při orbitálním svařování trubek, kde je posuv svařovacího hořáku a posuv přídavného drátu prováděn mechanicky pomocí specielního zařízení.

Metoda a svářečky TIG se rozlišují použitým svařovacím proudem na dva druhy. TIG DC a TIG AC / DC.
  D C - stejnosměrným proudem  se svařují oceli, nerezové oceli a barevné kovy mimo hliníku.
  A C - střídavým proudem,  který  má  obdélníkový  průběh  se  svařuje  hliník a slitiny hliníku.

V současnosti se pro svařování metodou TIG používají invertní zdroje proudu řízené mikroprocesorem. Jejich přednosti jsou malá váha, vysoký výkon a především velmi kvalitní a stabilní svařovací proud. Pro příležitostné svařování metodou TIG DC je možné používat také svařovací usměrňovače.

Svářečky TIG DC pracují se stejnosměrným svařovacím proudem, který může být konstantní, nebo pulsní. Pulsní proud mění svojí velikost (pulsuje) mezi malou a velkou hodnotou (Amp) ve zvolené frekvenci (Hz). Používá se z důvodu větší stability hoření oblouku při svařování slabých materiálů velmi malým proudem.

U svářeček TIG AC/DC (střídavý a stejnosměrný proud) má střídavý svařovací proud obdélníkový průběh "Square Wave" u kterého dochází ke změně polarity oblouku bez kolísání nastavené hodnoty proudu. Oblouk stabilně hoří a změnou symetrie proudu je možné měnit hloubku průvaru a vyplavování nečistot.

Řízení svářeček umožňuje ovládat mnoho pracovních funkcí. Přepínat charakteristiku proudu (konstantní / pulsní) a (střídavý / stejnosměrný), regulavat symetrii střídavého proudu, volit způsob zapalování oblouku (zkrat / HF-vysoká frekvence), volit režim spínání hořáku (dvoutaktní / čtyřtaktní). Umožňuje nastavit dobu přesahu toku plynu, čas pro náběh proudu při zapálení oblouku a plynulý pokles proudu při ukončení sváru. Řízení reguluje frekvenci pulsního proudu a umožňuje svařovat dvěmi předem nastavenými hodnotami proudu (vyšší / nižší), které se mění stisknutím tlačítka hořáku bez přerušení sváru. V paměti řízení bývají od výrobce zadány svařovací programy (soubory parametrů) pro různé materiály které zjednodušují nastavení svářečky a je také možné ukládat do paměti vlastní často používané nastavení svářečky. Pracovní hodnoty svařování jsou zobrazovány na digitálních displejích.Svařování MIG/MAG je poloautomatické, elektroda (drát) je posunována automaticky do svarové lázně chráněné plynem. Typ ochranného plynu určuje metodu MIG inertní plyn (Argon), MAG aktivní plyn (CO2). Svařování je velmi rychlé, sváry se nemusí napojovat a jsou čisté, bez strusky. Změnou rychlosti posuvu drátu a hodnoty napětí je možné drátem stejného průměru provádět sváry značně rozdílné velikosti. Metodou MIG/MAG je možné svařovat většinu druhů kovů, od běžné oceli a nerez oceli, až po hliník. Výborně se provádějí vícevrstvé sváry, sváry v polohách, dobře se svařují a bodují velmi slabé plechy.

Velký sortiment svářeček s výkony od 100 do 600 A umožňuje používat metodu MIG ve všech oborech. Od těžké seriové výroby, až po kutilské dílny. Většinou se svařuje ručně, ale je možné svařování plně automatizovat použitím CNC polohovadel a vozíků. Některé typy poloautomatů je možné připojit k robotu.

Svařování oceli Jako přídavný materiál se používají dráty v průměrech 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 mm. Dráty jsou obvykle na 5kg a 15kg cívkách. Průměr se zvolí podle síly materiálu a způsobu svařování. Přibližná hodnota poměru svařovacího proudu a průměru drátu se určí: Min. proud = průměr drátu x 100, max. proud = průměr drátu x 200 (např. u drátu 0,8mm je minimální proud 80A a maximální proud 160A).

Jako ochranné plyny se používají oxid uhličitý CO2, nebo směs plynů (MIX) např. argon + oxid uhličtý. CO2 se používá pro vodorovné sváry vyšším proudem na silnějších materiálech, kde je třeba dosáhnout velké hloubky průvaru. Ionizace plynu v průběhu svařování způsobuje menší stabilitu hoření oblouku a větší rozstřik krupiček materiálu do okolí sváru. (CO2 není vhodný plyn pro sváření slabých plechů). Směs plynů (MIX) např. argon 82% + CO2 18% se používá pro vodorovné a polohové sváry na slabých i silných materiálech. Hoření oblouku je stabilní s malým rozstřikem a zapalování oblouku je jemné, housenka je plochá a hladká. MIX - Ar+CO2 je univerzální plyn vhodný pro zkratový i sprchový proces.

Nerezová ocel se svařuje obdobně, jako běžná ocel. Drát by měl být lepší kvality než je svařovaný materiál (větší procento niklu, nebo chromu). Okraje svařovaných ploch musí být čistě obroušené. Používají se směsi plynů Ar + O2 (argon 98% + kyslík 2%) a Ar + CO2 (argon 98% + oxid  uhličtý 2%). Svařuje se zkratovým procesem, kdy přídavný materiál přechází obloukem do lázně v malých kapkách.

Svařování hliníku a slitin hliníku je obtížnější a není vhodné pro všechny typy svárů. Hliník velmi rychle odvádí teplo, oblouk se obtížně zapaluje, je málo stabilní a začátek sváru bývá nedostatečně provařený. Čistý hliník se svařuje drátem s obsahem Al 99,5 %, drát je ale měkký a velmi obtížně se posouvá. Slitiny hliníku s křemíkem se svařují drátem AlSi, slitiny hliníku s hořčíkem se svařují drátem AlMg. Jako ochranný plyn se většinou používá čistý argon 99,995%, nebo směs plynů argon + helium. Před svařováním je nutné velmi pečlivě očistit prostor sváru a svařenec předehřát na teplotu 200 st.C. Svařuje se zkratovým procesem, kdy přídavný materiál přechází do tavné lázně sváru v malých kapkách.

Největší problémy při svařování hliníku bývají s posuvem drátu. Proto je třeba dodržet několik podmínek. Svařovací hořák nesmí být delší než 3m a místo ocelového bowdenu musí být v hořáku teflonová trubička. Teflonová trubička správného půměru se na jedné straně musí dotýkat kontaktní trysky, na druhé straně je přivedena až ke kladkám podavače, kde je šikmo seříznuta s mezerou asi 1mm. Průchod teflonové hadičky konektorem hořáku je utěsněn kleštinou a o-kroužkem, aby neunikal plyn. Pokud nejsou k dispozici specielní kladky na hliník je nutné drážku kladky vyčistit a zkontrolovat, zda drát při posouvání nedeformuje. Přítlak kladky na drát nesmí být příliš velký, drát by se při zadrhnutí okažitě zdeformoval.Bodování je svařování kovů bez přídavného materiálu, pouze krátkým pulsem proudu vysoké hodnoty. Typem strojů se rozlišuje na bodování odporové oboustranné, odporové jednostranné a kondenzátorové. Svařování bodováním je velmi rychlé, čisté, nezanechává na materiálu stopy po sváru. Materiál se při bodování téměř neprohřívá a proto se nedeformuje. Většinou se boduje plochý materiál (plechy) a kulatina. Svařování bodováním se používá při kusové a seriové výrobě, v údržbářských dílnách a autoopravárenství.

odporové oboustranné je nejčastěji používaný způsob bodování. Používají se dva typy bodovek. Ruční kleště a stojanové bodovky. Svařované materiály (plech/plech, kulatina/kulatina) se stisknou mezi hroty elektrod z obou stran a krátkým pulsem proudu jsou svařeny. Pohyb pro stisk materiálu mezi hroty elektrod je zajištěn manuálně, nebo pneumaticky. Řízení kontroluje průtok proudu (kvalitu sváru) bodovaným místem. Obvykle se boduje běžná ocel, která ale může být povrchově upravená (pozinkovaná).

odporové jednostranné se používá v autoopravárenství. Jednostranné bodovky (označované SPOT) jsou víceúčelové stroje určené na opravy a rovnání ocelových karoserií. Jejich základní vlastností je schopnost bodovat plechy jednostraně. Bodovat je možné na kterémkoli místě karoserie, bez ohledu na to, jestli je pod opravovaným místem např. výztuha. Stejným způsobem se bodovací pistolí na karoserii navářejí šrouby pro montáž doplňků a "hřebíky" a další díly určené pro rovnání karoserie vytahovacím kladivem. Vytahovací kladivo je tyč s posuvným závažím a kleštinou, nebo hákem na uchycení nabodovaných dílů. Kladivo se zachytí za navařený díl a rázy posuvného závaží se nerovnost karoserie vytahuje a rovná.

kondenzátorové bodovky pracují s velmi silným výbojem několika tisíc A, který trvá pouze milisekundy. Jsou určené pro naváření hliníkových a ocelových šroubů na libovolně silný materiál (hliník a ocel). Používají se při výrobě, vzduchotechniky, pro montáž elektroinstalace a opravy hliníkových karoserií aut. Bodování je jednostranné. Na vrchní (přístupnou) plochu se pomocí svěrky připevní zemnící kabel. Do pistole se vloží šroub, ten se přiloží na místo stiskne se spínač a šroub je přivařen. Výboj několika tisíc A odtaví zoxidovaný povrch materiálu a pevně přivaří šroub na materiál. Například při naváření šroubu na slabý hliníkový plech nedochází k poškození plechu na spodní straně ani v případě, že je nalakovaný.Řezání plasmovým paprskem je moderní, kvalitní, rychlý a ekonomický způsob řezání všech typů kovů. Oblouk hořící mezi elektrodou hořáku a řezaným materiálem je rotujícím proudem vzduchu koncentrován do řezného paprsku. Při kontaktu s materiálem dochází k ionizaci vzduchu a vzniká plasmový paprsek s teplotou nad 10.000 stupňů C. Paprsek materiál taví a vzduch roztavený materiál vytlačuje z řezu.

Ocel, nerez, hliník a slitiny kovů je možné řezat bez ohledu na povrch materiálu, který může být nevodivý (zkorodovaný, nabarvený, nebo smaltovaný). Plasmový paprsek pronikne i plným materiálem, řez je tedy možné začít kdekoliv. Plasmou se také dobře vypalují (drážkují) sváry. Je možné řezat materiál (plechy) v několika vrstvách najednou. Řezný paprsek materiálem proniká rychle a okolní materiál minimálně ohřívá. Proto při řezání téměř nedochází k ohřevu řezaného materiálu a tedy ani k pnutí materiálu a tvarovým deformacím. Řez plasmovou řezačkou je rychlý, přesný a kvalitní, ale plasmové řezačky nejsou obráběcí stroje. Je tedy nutné posuzovat kvalitu řezu v kategorii dělení kovů plamenem !

Výběr typu řezačky: Při výběru vhodného typu řezačky, její "velikosti", je nutné porovnávat tři hodnoty. První je požadovaná schopnost řezu ( síla materiálu ), druhá je požadovaná doba řezání podle ( dovoleného zatížení ) a třetí je požadovaný pracovní výkon za určitý čas ( rychlost řezu ). Rychost řezu při ručním řezání by měla přesahovat hodnotu 600 mm/min. Při nízké rychlosti řezu obsluha nedokáže udržet plynulý pohyb hořáku a řez nebude kvalitní. Pro ruční řezání je možné používat výkon, který je stroj schopen podávat při 60% dovoleného zatížení ( 6 minut řezání a 4 minuty chlazení ). Pro automatizované řezání je nutné vycházet z výkonu stroje, který je schopen podávat při 100% zatížení.

Podmínky provozu: Při provozu řezaček se často zanedbávají některé podmínky, které je nutné pro správnou funkci dodržet. Nejčastějším důvodem provozních problémů je čistota vzduchu. Stlačený vzduch je součást plasmového procesu. Vzduchu musí být dostatek a musí být suchý, bez vody a oleje. Jakékoliv nečistoty ve vzduchu zhoršují kvalitu řezu a zvyšují opotřebení dílů hořáku. Také kvalita dílů hořáku je důležitá. Spotřební díly hořáku (tryska, elektroda, difusor) by měly být originální. Jsou to díly od výrobce hořáku, nebo díly, které doporučuje dodavatel stroje. Používání kopií neznámého původu vede ke špatné funkci stroje, způsobuje poškození hořáku a může ohrozit obsluhu stroje.

TABULKA  ŘEZNÝCH  RYCHLOSTÍ  ŘEZAČEK  TELWIN


DZ - DOVOLENÉ  ZATÍŽENÍ  je velmi důležitý údaj pro správný výběr "velikosti" svářečky. Je to doba, po kterou je možné se svářečkou, nebo řezačkou nepřetržitě pracovat určitým výkonem. Je vyjádřena v procentech z 10 minutového pracovního intervalu při teplotě okolního prostředí 40st. C. ( například zatížení 60 % znamená 6 minut práce určeným výkonem a 4 minuty jsou pro chlazení ) V praxi je možné při ručním svařování považovat výkon udávaný při zatížení 60% za možnost pracovat bez omezení, protože během práce vznikají přirozené přestávky - přechod na další svár, otření potu, výměna elektrody, cigareta (u kuřáků) a podobně, které se využívají pro průběžné chlazení zdroje.


IP - TŘÍDA  OCHRANY  označuje konstrukci stroje, jeho odolnost proti vnějším vlivům a určuje způsob používání. Třídy ochrany (krytí) jsou označeny písmeny IP a dvojicí čísel, které určují stupeň.

první číslice označuje ochranu před nebezpečným dotykem a vniknutí předmětu
IP 1x svářečka je chráněna před dotykem dlaní a vniknutí velkých předmětů
IP 2x svářečka je chráněna před dotykem prstem a vniknutí malých předmětů
IP 3x svářečka je chráněna před dotykem nástrojem a vniknutí drobných předmětů
druhá číslice označuje stupeň ochrany před vniknutím vody do svářečky
IP x1 svářečka je chráněna před vniknutím kapající vody (určená pro používání v dílně)
IP x2 chráněna před kapající vodou při sklonu do 15 st. (určená pro používání v dílně)
IP x3 chráněna před šikmo padající vodou - deštěm (možné používat na volném prostranství)INVERTNÍ  ZDROJE  se v současnosti používají jako zdroje pracovního proudu pro všechny metody svařování a plasmové řezání. Jejich přednosti jsou malá váha, malé rozměry a vysoký výkon. Invertní zdroj (vysokofrekvenční střídač) a jeho řízení je možné zjednodušeně popsat takto: Napájecí napětí se nejprve usměrní, usměrněné napětí střídač změní na střídavé, obdélníkového průběhu s vysokou frekvencí. Toto napětí se transformuje, usměrní, odfiltruje a je připraveno pro svařování. Aktivní dynamické řízení zdroje (u některých typů) kontroluje na výstupu charakteristiku a hodnotu proudu a porovnává s požadovaným (ideálním) stavem. Při každé změně průtoku výstupního proudu, nebo vstupního napětí řízení koriguje hodnoty přímo na střídači. Tím je zajištěn stabilní svařovací proud, na který nemají vliv ani výkyvy napájecího napětí, například u napětí 230V je v rozmezí od 160V do 270V.


SYNERGIC  je nový způsob řízení a nastavování svařovacích parametrů u poloautomatů MIG. Poloautomaty řízené mikroprocesorem mají v paměti uloženy soubory svařovacích parametrů (synergické křivky) pro různé kombinace materiálů, plynů a drátů. Jsou to ideální hodnoty pro celý použitelný výkon. Při svařování se výkon (Amp) mění pouze změnou jedné hodnoty, například napětí. Používají se dva způsoby řízení. Při prvním způsobu obsahuje paměť řízení určitý počet programů pro kombinace materiálů, ochranných plynů a přídavných drátů. Svářeč pouze zvolí vhodný program. U druhého způsobu svářeč zadává základní parametry sváru postupně. Typ materiálu, průměr drátu a druh plynu. Z těchto údajů vytvoří mikroprocesor synergickou křivku pro celý použitelný rozsah výkonu.


PULSNÍ   svařovací proud je přesně řízené hoření oblouku. Používá pro metody MIG a TIG. Proud mění svojí velikost v nastavené frekvenci Hz a vnáší do sváru méně energie při stejné hodnotě A Pulsní proud výrazně zvyšuje kvalitu a vzhled svárů a usnadňuje kontrolu tavné lázně i při sváření v polohách.

U metody TIG může pulsovat nejen stejnosměrný, ale i střídavý proud. Pulsní proud zajišťuje přesné hoření oblouku z hrotu elektrody a využívá se například při svařování slabých plechů a drobných dílů.

U metody MIG přináší pulsní proud velké zlepšení přenosu kapiček přídavného materiálu obloukem. Pulsním proudem se svařuje obvykle materiál, nerezové oceli a hliníkové slitiny, do síly cca 8 mm. Sváry mají stejnoměrný průvar, vysokou kvalitu a vzhled. Kontrola svarové lázně je snadná ve všech polohách.
Puls a Puls jsou "dva" pulsní proudy (vyšší / nižší), u kterých je možné nastavit dobu (frekvenci) po kterou oblouk hoří (pulsuje) vyšší a nižší hodnotou. Stručně by se tento režim dal definovat jako "puls v pulsu". Výsledkem jsou sváry, které se velmi podobají svárům prováděným metodou TIG.DC - STEJNOSMĚRNÝ  svařovací proud ( označovaný zkratkou DC ) se používá pro svařování obalenými elektrodami, metodou TIG a MIG. Proud může být konstantní - se stálou hodnotou (Amp), nebo pulsní - který mění velikost v nastavené frekvenci (Hz) mezi malou a velkou hodnotou (Amp). Pulsní proud se používá většinou při svařování metodou TIG z důvodu větší stability hoření oblouku při svařování velmi malým proudem a u metody MIG pro lepší přechod kapiček kovu obloukem.


AC - STŘÍDAVÝ  svařovací proud ( označovaný zkratkou AC ) se používá pro svařování obalenými elektrodami (kutilskými transformátory), a metodou TIG. Střídavý proud pro svařování metodou TIG má obdélníkový průběh (Sguare Wave). To znamená změnu polarity bez poklesu, nebo kolísání hodnoty (Amp). Obdélníkový průběh proudu může být symetrický - kladná i záporná hodnota je stejná, nebo se poměr hodnot mění. Změna symetrie proudu se používá při svařování hliníku metodou TIG pro zvětšení hloubky průvaru, nebo pro lepší vyplavování nečistot ze svarové lázně.


BI-LEVEL - dva  proudy se používají při svařování metodou TIG. Řízení umožňuje používat při práci dvě předem nastavené hodnoty ( větší a menší ) svařovacího proudu bez přerušení sváru. Funkce se využívá při přechodu sváru přes různě silný materiál, nebo při dlouhých svárech pro "ochlazení" svárové lázně. Použití je snadné. Nastaví se horní proud, vhodný pro prováděný svár a spodní proud, který je o něco menší (libovolně). Svařování začne stisknutím tlačítka hořáku, poté se může tlačítko uvolnit. Oblouk po zapálení naběhne na první (větší) nastavenou hodnotu. Krátkým stisknutím tlačítka hořáku se proud přepne na druhou (menší) hodnotu. Další stisknutí vrátí proud na předešlou hodnotu. Počet přepnutí mezi větším a menším proudem není omezen.


HOT  START  schopnost svařovacího zdroje zvýšit při zapalování obalené elektrody krátkodobě velikost svařovacího proudu pro snadné zapálení oblouku. Funkce je většinou automatická.

ARC  FORCE  schopnost svařovacího zdroje měnit automaticky podle potřeby v průběhu svařování intenzitu a charakteristiku svařovacího proudu. V praxi to znamená, že je například téměř nemožné "přilepit" během sváření elektrodu k materiálu. Zdroj neustále kontroluje hodnotu proudu a při pohasínání oblouku okamžitě zvyší průtok proudu. Tak je zaručeno stabilní hoření oblouku například při provádění svárů ve svislé poloze, nebo nad hlavou i u méně zkušeného svářeče.

ANTI  STICK  schopnost řízení svařovacího zdroje automaticky vypnout a zapnout průtok svařovacího proudu při zkratu svařovacích kabelů, nebo přilepení elektrody, aby zůstala studená.